Amaç
 
Gençlik ve din bağlamlı sorunları akademik perspektifle ortaya çıkarmak, betimlemek ve yorumlamak,
Medyanın, sosyal medyanın ve dijital medyanın gençliğe etkisini ortaya koymak,
Türkiye gençlerinin yaşamış olduğu din ve inanç kökenli problemleri analiz etmek,
Gençlerin değer yönelimlerinde medyanın etkisini yorumlamak,
Değişen dünyada gençlerin anlam arayışını analiz etmek,
Gençlik ve din arasındaki ilişkiyi değişen dünya ile doğru orantıda yeniden analiz etmek,
Akademik perspektifle sosyal bir gerçeklik olan din ve gençlik arasındaki anlam ilişkisini yeniden kurmak,
Yeni bin yılın içinde gençleri bekleyen tehlikeleri akademik bir anlayışla yorumlamak,
21. Yüzyıl gençliğini analiz etmek,